Uchwała antysmogowa dla województwa podkarpackiego.

Nie zapomnij wymienić pieca, kominka i innych instalacji spalania paliw stałych.

 W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu instalacji, w których następuje spalanie paliw, na zdrowie ludzi i środowisko, wprowadzono w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego ograniczenia i zakazy uchwałą antysmogową podjętą w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

  • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,
  • wydzielają ciepło lub,
  • wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.

Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów  zgodnych z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń: Terminy wymiany kotłów:

Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:

  • węgla brunatnego,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem (paliw gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego – ziarno 0 – 3 mm – jest więcej niż 15%,
  • paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  • biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata)

Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy.

Od 1 stycznia 2022 r. zakaz używania instalacji eksploatowanych ponad 10 lat lub tych, które nie posiadają tabliczki znamionowej i nie można potwierdzić ich rzeczywistej daty produkcji.

Od 1 stycznia 2023r. ogrzewacze pomieszczeń w tym kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu lub mieć sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną doposażone w redukujące emisję pyłu, które umożliwi osiągnięcie emisji pyłu na poziomie określonym w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185

Od 1 stycznia 2024r. roku zakaz używania kotłów pracujących od 5 do 10 lat od daty produkcji.

Od 1 stycznia 2026r. roku zakaz używania kotłów eksploatowanych poniżej 5 lat od daty produkcji.

Ostateczną datę wymiany pozostałych kotłów w woj. podkarpackim nie mających potwierdzenia 5 Klasy jest 1 stycznia 2028. Do tego czasu muszą zniknąć z pomieszczeń kotłowni kotły z grupy Klasy 3 i 4 wg PN-EN 303-5:2012 r.

Spełnienie norm emisji zanieczyszczeń musi zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie będące sygnatariuszem porozumienia European Co-operation for Accreditation.

Kontrola

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić : pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnienia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, straż miejska i gminna, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony środowiska.

Osoba naruszająca przepisy uchwały antysmogowej może być ukarana mandatem do

500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być: instrukcja użytkownika, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument.

Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami, np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) lub świadectwem jakości. W ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie. Przy zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania świadectwa jakości.

Film informacyjny dostępny na stronie internetowej:

https://rzeszow.tvp.pl/45781923/ustawa-antysmogowa

Z całą treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie:

https://bip.podkarpackie.pl/images/LII/869.pdf

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments