Budowa obwodnicy Tarnobrzega oficjalnie rozpoczęta

Oficjalne rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta, z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewy Draus, miało miejsce 5 marca 2021 r. – To największa inwestycja ostatnich może nawet kilkudziesięciu lat – podkreślił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.
Uroczystość oficjalnego rozpoczęcia budowy obwodnicy Tarnobrzega zorganizowano w Zakrzowie, w okolicy ronda Strefowego w ciągu Al. Warszawskiej, w miejscu gdzie nowo budowana obwodnica kończyć będzie swój bieg. O tym, jak ważna dla Tarnobrzega i jak długo wyczekiwania to inwestycja, podkreślił gospodarz uroczystości, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. – Historia obwodnicy ma prawie tyle lat, co ja. Decydujące i najważniejsze są jednak ostatnie lata starań o jej wybudowanie. W 2016 roku dzięki Zarządowi Województwa Podkarpackiego nasza obwodnica znalazła się wśród projektów kluczowych. Rok 2017 to wniosek o dofinansowanie i pozytywna opinia Zarządu Województwa przyznająca nam ponad 42 miliony złotych – mówił włodarz. Wspomniał też na problemy, jakie pojawiły się w roku 2019, gdy firma wyłoniona do budowy drogi przestała istnieć, a które wydawały się na tyle poważne, że najwięksi optymiści stracili nadzieję na budowę obwodnicy Tarnobrzega. – Ja, wiary w powodzenie tej inwestycji nigdy nie straciłem. Tym bardziej dziękuję dziś za zaufanie, jakim mnie, jako prezydenta obdarzono – podkreślił Dariusz Bożek dziękując obecnej na oficjalnym rozpoczęciu budowy obwodnicy wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewie Draus, a także całemu Zarządowi Województwa Podkarpackiego. – Dzięki państwa zaufaniu mogliśmy przesunąć realizację i finansowanie tej inwestycji.
Słowa podziękowania prezydent Tarnobrzega skierował również do wiceministra infrastruktury Rafała Webera, a także całego resortu, którym kieruje. – Nie zawiodła państwa kompetencja, ale też takie normalne, ludzkie podejście. Wiem, jak wiele zależało od wsparcia, jakiego pan tej naszej inwestycji udzielił – mówił prezydent Bożek. Wsparcie tarnobrzeska inwestycja otrzymała również ze strony Urzędu Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego, a także samej pani Wojewody Ewy Leniart. Włodarz w podziękowaniach nie zapomniał również o pracownikach Urzędu Miasta Tarnobrzega.
O tym, jak bardzo ważny to dla Tarnobrzega dzień, wręcz historyczny, mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. – Tak potrzebna dla miasta inwestycja wchodzi w fazę realizacyjną. Od dziś rozpoczynamy odliczanie do udostępnienia tej drogi obwodowej wszystkim, którzy przejeżdżają przez Tarnobrzeg tranzytem, ale również samym tarnobrzeżanom. Ta droga naprawdę przyniesie oddech mieszkańcom miasta, poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym w samym mieście, a także ułatwi tranzyt na linii Stalowa Wola – Sandomierz – Mielec. Tych funkcji obwodnicy jest naprawdę wiele – mówił wiceminister Rafał Weber i wskazał na instytucje oraz osoby, które od lat wspierały realizację obwodnicy Tarnobrzega, w tym obecne władze miasta, które nie przekreśliły jej pomimo olbrzymich trudności. – Panie prezydencie, gratuluję uporu i dopięcia tematu do samego końca – dodał wiceminister. Podkreślił też, że obecny wykonawca obwodnicy, sprawdzony w realizacji inwestycji finansowanych z centralnych funduszy, jest gwarantem rzetelności.
Podczas uroczystości wiceminister zwrócił uwagę na szybko zmieniającą się infrastrukturę drogową w województwie podkarpackim, nawet w samym sąsiedztwie Tarnobrzega. Wśród najważniejszych inwestycji wymienił obwodnicę Stalowej Woli i Niska, obwodnicę Kolbuszowej, mającą powstać obwodnicę Nowej Dęby, czy zmieniający się układ komunikacyjny Mielca.
– Dzięki tej inwestycji również Tarnobrzeg dołączy do grona podkarpackich miast, które rozwijają się komunikacyjnie, które bądź już mają, bądź będą miały niebawem obwodnice. W naszym województwie powstaje sieć nowoczesnych dróg, wojewódzkich, krajowych, także tych o znaczeniu międzynarodowym – podkreśliła wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus. Zaznaczyła, że rozwój komunikacyjny przedłoży się na rozwój gospodarczy podkarpackich miast. – Dzięki obwodnicy także Tarnobrzeg otworzy swoje obszary gospodarcze na nowych inwestorów. Z kolei mieszkańcy miasta zyskają nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale także na jakości życia – dodała wicemarszałek Ewa Draus.
Obwodnica Tarnobrzega. Co powinniśmy o niej wiedzieć?
Jest to zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa.
Budowana droga obwodowa będzie drogą klasy G (główna) o szerokości pasów ruchu 3,5 m. Przewidziana prędkość projektowa poza terenem zabudowy wynosić będzie 70, 60 km/h, a prędkość projektowa na terenie zabudowy 50 km/h. Przyjęty po konsultacjach z mieszkańcami przebieg obwodnicy Tarnobrzega zakłada budowę drogi obwodowej w granicach administracyjnych miasta, której początek znajduje się w rejonie istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 871 (ul. Sikorskiego). Na włączeniu obwodnicy z ul. Sikorskiego zaplanowano budowę ronda/skrzyżowania. Następnie obwodnica przetnie ul. Gruntową oraz ul. Stanisława Orła, dalej pobiegnie wzdłuż ulicy 12 Października po terenach rolnych, leśnych i ogródkach działkowych, następnie wzdłuż linii kolejowej aż do ronda w ul. Bema. Ronda planowane są również na skrzyżowaniu z ul. Dworcową i łącznikiem do drogi Nr 871 oraz skrzyżowaniu z drogą boczną stanowiąca łącznik do ulicy M. C. Skłodowskiej. Od ronda w ul. Bema przebieg obwodnicy łukiem kierował się będzie do Al. Warszawskiej. Obwodnica dobiegać będzie do ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 723 (al. Warszawska) na osiedlu Zakrzów. Całkowita długość odcinka, zgodnie z decyzją ZRID wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 29.01.2021 r., wyniesie 9 km.
Zakres robót obejmuje, oprócz głównego zadania, czyli budowy jednojezdniowej obwodnicy, także przebudowę dróg istniejących wraz z budową skrzyżowań, budowę dróg obsługujących przyległy teren, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych itp. W ramach inwestycji zrealizowana będzie także budowa systemu odwodnienia, budowa przejść dla zwierząt, budowa sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczna była wycinka zieleni w pasie drogowym. Po zrealizowaniu inwestycji zaplanowano nasadzenia nowej zieleni. Zakres robót obejmuje też montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe drogi, budowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna, odwodnienia), przebudowę sieci melioracji szczegółowej, budowa kanału technologicznego. Powyższe roboty poprzedzają konieczne rozbiórki  elementów dróg i ulic, sieci uzbrojenia terenu, elementów małej architektury i ogrodzeń, budynków i wiat. Harmonogram prac szczegółowo wskazuje terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów budowy. Główna część inwestycji, branża drogowa, realizowana będzie do grudnia br., a następnie kontynuowana w roku przyszłym, od marca do lipca 2022.
Konieczne było wywłaszczenie kilkudziesięciu działek zlokalizowanych w pasie drogowym projektowanej obwodnicy. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Wojewoda, w oparciu o operat szacunkowy uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego powołanego przez Wojewodę. Wysokość odszkodowania uwzględnia koszt gruntu oraz wszystkich składników, które są z nim trwale związane (budynki, ogrodzenia, drzewa itd.). Postępowanie administracyjne w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez Wojewodę z urzędu.
Wykonawcą obwodnicy jest STRABAG Sp. z o.o.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments