30 września odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

XXXIII sesja Rady Miasta Tarnobrzega
fot. UM Tarnobrzega

Na dzień 30 września 2020 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta Tarnobrzega:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu – zakres usług, rozwój i problemy. Informacja kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej podległych miastu.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego
w Tarnobrzegu.
2) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu Ocice.
3) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej obręb Mokrzyszów.
4) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Wielowieś.
5) nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu.
6) zmiany przebiegu ulicy Żeglarskiej położonej w Tarnobrzegu.
7) zmiany przebiegu ulicy Plażowej położonej w Tarnobrzegu.
8) przystąpienia do Związku Miasta Polskich.
9) nadania imienia kortom tenisowym przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu.
10) zmian w budżecie na 2020 rok.
11) zmian w budżecie na 2020 rok.
12) zmian w budżecie na 2020 rok.
13) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
14) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
15) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz nagród za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
16) zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa
Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

  7. Sprawy bieżące.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

Źródło: UM Tarnobrzega

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments