Nieoczekiwany powrót Farmy Wiatrowej Zaklików.

Foto: Pixabay

Do Urzędu Gminy w Zaklikowie powrócił problematyczny temat Farmy Wiatrowej. Starosta stalowowolski poinformował o podjętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na terenie tej gminy.

Z pewnością warto przybliżyć fakty z tym związane. Projekt Farmy Wiatrowej Zaklików rozpoczął się w 2011 r. Na mocy porozumienia podpisanego wtedy pomiędzy Gminą Zaklików a Spółką Farma Wiatrowa Zaklików z siedzibą w Krakowie, podjęto prace, związane z przygotowaniem inwestycji.

Między innymi przeprowadzono dwuletnie badania ornitologiczne oraz chiropterologiczne, monitoring fitosocjologiczny roślinności, pomiary prędkości wiatru i korytarzy jego przepływu. Uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

We wrześniu 2013 r. uchwalono Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zaś w marcu 2016 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania terenów pod planowane elektrownie wiatrowe. W lipcu 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która wprowadziła miedzy innymi tzw. ,,zasadę 10H”. Nałożyła ona ograniczenia w zabudowie nowymi obiektami mieszkalnymi w strefie o promieniu równym dziesięciokrotności wysokości wiatraka (w tym przypadku zmiana z 500 m na 1900 m).

W myśl ustawy, możliwa jest lokalizacja nowych budynków o funkcji gospodarczej, przemysłowej, usługowej czy garażowej (poza mieszkalną). Inwestor złożył wniosek o budowę wiatraków przed dniem wejścia w życie ustawy,  po czym  zawiesił postępowanie.

Od tego czasu (2016 r.) do dnia 22 lutego bieżącego roku Gmina nie otrzymała żadnych oficjalnych informacji na temat przebiegu  inwestycji. Ani w sprawie odmowy wydania decyzji, ani późniejszych rozstrzygnięć nadzorczych. Ponieważ uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę procedowane jest na zasadach sprzed wejścia ustawy, Gmina podejmuje działania, w celu możliwie maksymalnej ochrony uzasadnionych interesów mieszkańców.

Przede wszystkim prowadzi rozmowy z Farmą Wiatrową, w sprawie złożenia przez nią wniosku o zawieszenie postępowania, dotyczącego wydania pozwolenia na budowę. Wystąpiono do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o przyśpieszenie prac, związanych z nowelizacją ustawy odległościowej oraz wprowadzenie rozwiązań, umożliwiających rozwój zabudowy mieszkalnej w strefie 10 H.

Włodarze Zaklikowa nawiązali także kontakt z innymi gminami, którym zmiana przepisów ustawowych z 2016 r. również uniemożliwia swobodną politykę zabudowy mieszkaniowej, celem poparcia i wzmocnienia postulatów. Gmina zamierza jak najszybciej przystąpić do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Takiego, który umożliwi budowę budynków mieszkalnych na terenach wcześniej ujętych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Źródło: Gmina Zaklików   

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments