Burmistrz Zawichostu z jednomyślnym wotum zaufania i absolutorium.

Oprac: Malgo La

W dniu 25 czerwca 2020 roku, podczas swojej XIX sesji, Rada Miejska jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Zawichostu – Katarzynie Kondziołce wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Na początku sesji burmistrz Katarzyna Kondziołka przedstawiła zebranym sprawozdanie ze swojej działalności za ostatni miesiąc, a następnie raport o stanie gminy, w którym zwróciła szczególną uwagę na wzrost wysokości budżetu gminy, istotny wzrost wartości wykonanych zadań inwestycyjnych oraz pozyskanie znacznie wyższych, niż w poprzednich latach, środków zewnętrznych, głównie z programów rządowych, dzięki czemu udało się zrealizować liczne inwestycje, a zwłaszcza przebudowę lub remonty dróg. Co istotne dla dalszego, zrównoważonego rozwoju gminy – burmistrz poinformowała, że poprzez spłatę raty, obniżony został poziom zadłużenia z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2013.

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy, Rada Miejska jednomyślnie podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Zawichostu Katarzynie Kondziołce wotum zaufania.

Z kolei Rada została zapoznana ze sprawozdaniem finansowym gminy oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 i podjęła uchwałę w sprawie ich zatwierdzenia. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W następnym punkcie obrad przedstawiono informacje o stanie mienia Gminy Zawichost, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej, po czym Rada Miejska – znowu jednomyślnie –  udzieliła Burmistrzowi Zawichostu absolutorium.

Fakt, iż radni byli  w tych głosowaniach  jednomyślni, jest najlepszym dowodem na to, że akceptują i cenią pracę Katarzyny Kondziołki.

Okazuje się też, że mimo różnic, wynikających z przynależności partyjnej, można właściwie współpracować ponad podziałami. To dobry prognostyk na dalsze lata tej kadencji.

Tylko dzięki doskonałej współpracy – podkreśla Burmistrz Zawichostu – można było zrealizować tak wiele inwestycji i planów, które będą służyły mieszkańcom gminy. Oprócz wspomnianych już licznych inwestycji drogowych, w 2019 roku poniesiono wydatki na wyposażenie w windę budynku ośrodka zdrowia, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, realizację projektu związanego z poprawieniem gospodarki wodno- ściekowej. Udało się też wymienić pokrycie dachu budynków mieszkalnych w Czyżowie Szlacheckim i wykonać wiele innych, istotnych prac.

Na zakończenie sesji, Katarzyna Kondziołka podziękowała Radzie za wotum zaufania i absolutorium, a przede wszystkim za zaangażowanie, wymierną pomoc i wspieranie w podejmowaniu ważnych decyzji. Swoje podziękowania skierowała także do wszystkich współpracowników i sołtysów. Były kwiaty, gratulacje i słodki poczęstunek.

 

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments