Ćwiczenia obronne powiatu niżańskiego

ODBYŁO SIĘ ĆWICZENIE OBRONNE POWIATU NIŻAŃSKIEGO PK. SAN 2021

Dnia 2 września 2021 r., na terenie Powiatu Niżańskiego zostało przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne nt. „Współdziałanie w realizacji zadań obronnych, sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonalenie realizacji procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych” pk. SAN 2021. Ćwiczenie składało się z części teoretycznej, gry obronnej i części praktycznej. Ćwiczeniem kierował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Głównymi ćwiczącymi byli: Starosta Niżański, Stały Dyżur Starosty Niżańskiego, wybrane elementy Akcji Kurierskiej i Głównego Stanowiska Kierowania, Komenda Powiatowa PSP w Nisku, Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nisku, Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku oraz Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku.

Jako współćwiczący, udział wzięli: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku, Komenda Powiatowa Policji w Nisku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku, 3 Niżański Batalion Inżynieryjny w Nisku, 16 Tczewski Batalion Saperów w Nisku, 32 Batalion Lekkiej Piechoty w Nisku i 3 Kompania Regulacji Ruchu.

Priorytetowymi celami ćwiczenia było m.in.: sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania obronne, doskonalenie i zgrywanie obsady Stałego Dyżuru, sprawdzenie współdziałania w podejmowaniu decyzji przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska, doskonalenie i zgrywanie elementów kierowania i ogniw wykonawczych w realizacji zadań określonych w planie operacyjnym w czasie podwyższania stanu gotowości obronnej państwa, współpraca i doskonalenie realizacji zadań pomiędzy samorządem Powiatu, strażą, policją, jednostkami wojskowymi i WKU w Nisku, doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą oraz rozwiązywanie problemów wynikających z realizacji zadań operacyjnych a także ocena realności przyjętych rozwiązań w wykonywaniu zadań operacyjnych.

Cele ćwiczenia zostały zrealizowane głównie przez: sprawdzenie stanu przygotowania kadry i pracowników wykonujących bezpośrednio zadania obronne w powiecie, w podporządkowanych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, KPP w Nisku i KP PSP w Nisku, sprawdzenie umiejętności przekazywania danych, informacji, meldunków w ramach zadań związanych z osiągnięciem stanów gotowości obronnej (w tym umiejętność w przekazywaniu kodowanych sygnałów dostępnymi środkami łączności), udoskonalenie procedur współdziałania różnych ogniw w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zdobycie doświadczenia przez kierowników wszystkich jednostek we współdziałaniu w realizacji zadań obronnych, doskonalenie współpracy cywilno – wojskowej.

Zasadnicze zadania wykonane podczas ćwiczenia: sprawdzenie łączności Stałego Dyżuru Starosty Niżańskiego z dyżurami tworzonymi w podległych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych (sprawdzeniem objęto 12 jednostek), sprawdzenie posługiwania się tabelami kodowymi, przeprowadzenie gry obronnej Starosty Niżańskiego, która obejmowała zadania do wykonania przez Dyrektorów PUP, PCPR, PPP, ZDP w Nisku i Naczelnika Wydziału AB.

Realizowane zadania wynikały z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu niżańskiego.

Podczas ćwiczenia przeprowadzono dwa epizody praktyczne:

  • pierwszy dotyczył oznakowania drogi powiatowej dla przemieszczenia się Sił Zbrojnych RP – w epizodzie wzięli udział przedstawiciele 3 Kompanii Regulacji Ruchu w Nisku i 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku,
  • drugi dotyczył udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym uchodźcom z AFLANDU z udziałem Starostwa Powiatowego w Nisku, KP PSP w Nisku, KPP w Nisku, 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku, 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku oraz jednostek OSP z Niska i Rudnika nad Sanem.

Po zakończeniu epizodów Starosta Niżański poddał wstępnej ocenie sposób przeprowadzenia działań, wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi służbami i jakość podejmowanych czynności. Są to główne elementy, które w przyszłości pomogą na skuteczne i profesjonalne działanie, gdyby rzeczywiście doszło do zagrożenia.

– Przeprowadzane powiatowe ćwiczenia obronne nie tylko budują sprawne działanie współćwiczących, ale również wzmacniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Niżańskiego – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz, który pozytywnie ocenił realizację przez ćwiczących powierzonych im zadań obronnych.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments