Ambitny budżet dla Powiatu Niżańskiego na 2020 rok

0
122

Dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Niżańskiego uchwaliła budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2034.

To kolejny rok, w którym polepszony został i tak już rekordowy wynik pod względem środków przeznaczonych na realizację zadań powiatowych. Projekty uchwał, wraz ze stosownymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Bednarz.

Planowane na 2020 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 74.076.332,92 zł, natomiast wydatki w wysokości 84.484.473,92 zł, z czego środki na inwestycje to kwota 24.320.093 zł. Wartość kosztorysowa zaplanowanych zadań to kwota 30.088.233 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.408.141 zł. Wydatki na projekty realizowane są z udziałem środków Unii Europejskiej (3.750.843,92 zł) oraz z innych źródeł, jak np. z Funduszu Dróg Samorządowych, ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej czy też z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podsumowując projekt budżetu na 2020 rok Starosta Niżański Robert Bednarz podkreślił, że przygotowany budżet ukierunkowany jest na kilka istotnych obszarów, w tym na inwestycje drogowe, ochronę zdrowia, oświatę i realizację oraz kontynuację rozpoczętych w tym obszarze inwestycji. Ponadto jest on ukierunkowany również na administrację w zakresie inwestycyjnym (nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego) i podjęcie działań związanych z zagospodarowaniem przejętego od Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa budynku po byłym Areszcie Śledczym oraz kontynuację projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

Jak zaznaczył Starosta, przygotowany budżet uwzględnia oczekiwania i potrzeby mieszkańców Powiatu zgłaszane przez radnych Powiatu lub innych szczebli, gminne władze samorządowe, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Znaczna część tych oczekiwań zawarta jest w budżecie, zaś pozostałe będą wprowadzane na bieżąco w ciągu 2020 roku.

Przyjęty przez Radę Powiatu Niżańskiego budżet zakłada realizację zadań na terenie każdej z gmin oraz daje perspektywę wprowadzania i realizacji dodatkowych zadań.

– Przy realizacji planowanych działań i przedsięwzięć zamierzamy korzystać w maksymalnym, możliwym do osiągnięcia stopniu pozyskania środków. Od lat pokazujemy, że jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych i jest to bardzo realne, a przede wszystkim korzystne dla samorządu, i my z tego korzystamy. Muszę tu wspomnieć o bardzo dobrej współpracy z samorządami gminnymi, które merytorycznie i finansowo uczestniczą w realizacji zadań. Jako Zarząd dołożymy wszelkich starań, aby nadal realizować nowe lub kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne we współpracy z samorządami gminnymi – mówił Starosta.

Na zadania zaplanowane do realizacji na drogach powiatowych zostanie przeznaczona kwota 11.964.800 zł. Zadania te obejmują przebudowę dróg powiatowych, m.in.:

 • Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu tej drogi,
 • Nr 1038R Majdan Golczański – Golce na odcinku Majdan Golczański – Deputaty wraz z przebudową drogi Jarocin-Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki,
 • Nr 1048R Zdziary-Banachy w m. Huta Nowa,
 • Nr 1063R Ulanów – Wólka Bielińska w m. Glinianka i Wólka Bielińska wraz z przebudową drogi Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica w m. Dąbrowica,
 • Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem,
 • Nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w m. Jata – Zalesie,
 • Nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny (opracowanie dokumentacji),
 • Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki (opracowanie dokumentacji),
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi Nr 1083R Groble – Krzywdy (opracowanie dokumentacji),
 • budowę chodnika w m. Przędzel w ciągu drogi Nr 1059R od drogi krajowej Nr 77 – Przędzel,
 • Nr 1050R Zarzecze – przez wieś – budowa ciągu pieszo – rowerowego,
 • budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi Nr 1074R Krzeszów – Łazów,
 • Nr 1068R Wólka – Półsieraków w m. Półsieraków,
 • Nr 1077R wraz z przebudową przepustu w Rudniku nad Sanem.

W budżecie znalazły się również: kontynuacja projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Nisku Pl. Wolności 2, rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej, opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków położonych w Nisku na działce o nr ewid.  3412 oraz zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Nisku.

W ramach inwestycji w oświacie zaplanowano: kompleksową modernizację energetyczną budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem, kontynuację remontu sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, rozbudowę i remont hali sportowej oraz remont sali gimnastycznej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku orraz wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie podwórka szkolnego przy Zespole Szkół w Rudniku.

W trosce o ochronę zdrowia zaplanowano do realizacji zadanie w zakresie rozbudowy i przebudowy części Szpitala Powiatowego w Nisku.

Ponadto zaplanowano wykonanie platformy do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z szybem przyległym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.

Bardzo ważnym obszarem dla Zarządu Powiatu jest oświata, w związku z tym szkoły prowadzone przez Powiat Niżański nadal będą realizowały liczne projekty edukacyjne, przyczyniające się do zwiększenia ich potencjału i atrakcyjności kształcenia.

Tak ambitny projekt budżetu na 2020 rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu, Rada Powiatu Niżańskiego przyjęła 18 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” oraz „jednogłośnie” 19 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2034.

Źródło: Powiat Niżański

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments